اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان آذربایجان شرقی

این اتحادیه در سال 1372 تاسیس و طی شماره 169 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

اتحادیه در یک نگاه
 • زمين : زمان تاسیس ------- ، حال حاضر 4000 متر مربع
 • انبار : زمان تاسیس آموزش و پرورش ، حال حاضر 1230 متر مربع
 • ساختمان و تاسيسات : زمان تاسیس ------- ، حال حاضر 250 متر مربع
 • سردخانه : زمان تاسیس ------- ، حال حاضر با ظرفيت 40 تن
 • وسايط نقليه (سواري و باري) : زمان تاسیس 3 دستگاه ، حال حاضر 4 دستگاه
 • سرمايه : زمان تاسیس 49 ميليون ريال ، حال حاضر 18411 ميليون ريال
 • تعاوني هاي تحت پوشش : زمان تاسیس 30 تعاوني ، حال حاضر 35 تعاوني
اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 • آقای اسمعیل دیمقانی : سمت رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و نماینده تعاونی مصرف فرهنگیان مراغه
 • آقای گلاب اژدری : سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه 2
 • آقای محمد قزلجه : سمت عضو هییت مدیره ، مدیرعامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان هریس
 • آقای بهمن صالحی : سمت عضو هییت مدیره ، مدیرعامل ونمینده تعاونی مصرف فرهنگیان شبستر
 • آفای اسماعیل معبد : سمت عضو هییت مدیره ، مدیرعامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان عجبشیر
 • آقای غلامرضا عباسی : سمت عضو هییت مدیره ، مدیرعامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان ملکان
 • آقای علی اصغر جداری آبادی : سمت عضو هییت مدیره ، مدیرعامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه 1
 • آقای محمد رضا کاظمخانی : سمت عضو هییت بازرسی ، مدیرعامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان میانه
 • آقای صمد آبادی فرد : سمت عضو هییت بازرسی ، مدیرعامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه 3
 • آقای محمد قادرزاده اسکوئی : سمت عضو هییت بازرسی ، مدیر عامل ونماینده تعاونی مصرف فرهنگیان اسکو
 • آقای رسول حداد : سمت مدیرعامل ، اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان استان